Kancelaria Adwokacka – adw. Rafała Zielińskiego , specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego , karnego – skarbowego, karnego – gospodarczego. Reprezentacja klienta obejmuje wszystkie etapy postępowania karnego tj., postępowania przygotowawczego ( dochodzenie lub śledztwo ) postępowanie przed sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Wieloletnie doświadczenie zdobyte przez adw. Rafała Zielińskiego podczas pracy na stanowisku prokuratora w jednostkach prokuratur rejonowych w Warszawie a następnie w trakcie indywidualnej praktyki adwokackiej gwarantuje klientowi rzeczową i solidną pomoc prawną.

Procedura postępowania

W przypadku spraw karnych, procedura postępowania pod wieloma względami różni się od innych. Dotyczy to także podziału na etapy, gdyż tutaj prowadzone jest najpierw postępowanie przygotowawcze, następnie sądowe, a w końcu wykonawcze. Szczególną ostrożnością i elokwencją należy wykazać się w początkowej fazie, ponieważ od tego zależy dalszy przebieg sprawy. W tym celu najlepiej zatrudnić prawdziwego profesjonalistę, który zapozna swojego klienta z przysługującymi mu prawami i obowiązkami. Adwokat Zieliński od dawna prowadzi sprawy karne w Warszawie, dzięki czemu zgromadził już imponujące doświadczenie, pomagające mu osiągać liczne sukcesy w swojej pracy.

Zapewnia on swoim klientom nie tylko merytoryczne wsparcie, ale także reprezentuje ich na wszystkich etapach postępowania, co obejmuje także czynności procesowe oraz przygotowywanie i zgłaszanie wniosków dowodowych. Adwokat Zieliński współpracuje zarówno z osobami pokrzywdzonymi, jak i podejrzanymi, oskarżonymi lub nawet już skazanymi. Zawsze zachowuje pełen profesjonalizm i dba o interesy swojego klienta.

Zakres świadczonych usług

W przypadku podejrzanego, adwokat bierze udział w:

 • postępowaniu przygotowawczym, w roli obrońcy,
 • uzgodnieniach z osobą prowadzącą postępowanie przygotowawcze odnośnie wniosku o skazanie bez rozprawy w sądzie,
 • czynnościach procesowych, jest obecny podczas przesłuchań i eksperymentów.

W przypadku pokrzywdzonego, adwokat uczestniczy w:

 • postępowaniu przygotowawczym, w roli pełnomocnika,
 • czynnościach procesowych (przede wszystkim w eksperymentach i przesłuchaniach).

Ponadto, sporządza:

 • zażalenia na zatrzymanie, zastosowanie środka zapobiegawczego lub jego zmianę (dotyczy to także aresztowania),
 • wnioski o podjęcie mediacji w danej sprawie i udział w tej procedurze, a także o umorzenie (warunkowe lub nie) postępowania sądowego.

Poza tym, opracowuje:

 • zawiadomienia o przestępstwie,
 • zażalenia na postanowienia związane z umorzeniem lub odmową wszczęcia procesu oraz związane ze środkiem zapobiegawczym, takim jak np. tymczasowy areszt,
 • wnioski o udział w postępowaniu, naprawę zaistniałej szkody, o poddanie sprawy mediacjom i udział w nich,
 • powództwo adhezyjne (cywilne w sprawie karnej),
 • prywatny lub subsydiarny akt oskarżenia.

Postępowanie sądowe

Broniąc oskarżonego, adwokat bierze udział w postępowaniu sądowym oraz sporządza:

 • wnioski o dobrowolne poddanie się karze, zwrócenie sprawy prokuratorowi, umorzenie postępowania,
 • sprzeciw od wyroku nakazowego lub zaocznego,
 • środki odwoławcze, takie jak zażalenia, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania, apelacje.

Niosąc pomoc pokrzywdzonemu, adwokat uczestniczy w postępowaniu sądowym i przygotowuje:

 • kasacje,
 • zażalenia,
 • apelacje,
 • wnioski o wznowienie sprawy.

Typy prowadzonych spraw

Adwokat Zieliński zajmuje się sprawami karnymi w Warszawie, związanymi z:

 • przestępstwami (np. pobicie, morderstwo, szantaż, kradzież, fałszowanie dokumentów, łapownictwo),
 • przestępstwami gospodarczymi (np. przekupstwo sportowe oraz menadżerskie, upozorowane bankructwo, oszustwa),
 • wykroczeniami (m.in. kolizje na drogach, kradzieże i zniszczenia poniżej 400zł).

W postępowaniu karnym wykonawczym, adwokat sporządza wnioski o:

 • odroczenie kary pozbawienia wolności,
 • zatarcie skazania,
 • przerwę w pobycie w zakładzie karnym,
 • warunkowe wcześniejsze zwolnienie,
 • pozwolenie na zmianę formy odbywania kary na system dozoru elektronicznego,
 • rozłożenie grzywny na raty lub też całkowite jej umorzenie.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy w przypadku powierzenia mojej sprawy karnej, adwokat będzie brać udział we wszystkich rozprawach?
  Adwokat nie musi koniecznie pojawić się na każdej rozprawie, ale ma obowiązek powiadomić sąd o swojej nieobecności.
 2. Co należy przygotować na spotkanie z adwokatem?
  Niezwykle ważne jest, aby jak najdokładniej przedstawić prawnikowi okoliczności sprawy, dlatego warto zanotować sobie przed spotkaniem wszystkie znaczące fakty i okoliczności, w tym na przykład datę powstania problemu i innych istotnych zdarzeń, pełne nazwy prawne podmiotów zaangażowanych w sytuację i nie tylko. Natomiast dokumenty, jakie warto przynieść na spotkanie z adwokatem mającym prowadzić sprawę karną to:
  • spis potencjalnych świadków,
  • zdjęcia związane z zaistniałą sytuacją,
  • porozumienia i umowy,
  • raporty,
  • dokumentacja prawnicza i finansowa,
  • korespondencja związana ze sprawą, w tym również elektroniczna.
 3. Jakie są koszty prowadzenia sprawy karnej?
  W naszej kancelarii, adwokat rozlicza się za sprawę karną zwykle w formie wynagrodzenia zryczałtowanego. Konkretne warunki są ustalane z klientem indywidualnie, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 2002. nr 163 poz. 1348). Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce “Cennik”.
 4. Jak umówić się na spotkanie z adwokatem?
  W celu umówienia się na spotkanie z naszym adwokatem, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez dostępny na stronie formularz. Postaramy się ustalić jak najdogodniejszy dla Państwa termin.
 5. Kim jest oskarżony w sprawie karnej?
  Oskarżonym jest osoba, przeciwko której zostało do sądu wniesione oskarżenie. Ponadto, może to również być osoba, odnośnie której prokurator złożył wniosek wymieniony w art. 335 wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy § 1 bądź wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.
 6. Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?
  Ofiara przestępstwa może złożyć doniesienie w prokuraturze lub okolicznym posterunku policji. Ponadto, można też skontaktować się z policją telefonicznie pod numerem alarmowym 112.
  Składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, należy zawrzeć następujące dane:
  • swoje imię i nazwisko,
  • nazwiska rodziców wraz ewentualnym nazwiskiem panieńskim matki,
  • adres zamieszkania,
  • miejsce i datę urodzenia,
  • numer oraz serię dowodu osobistego
  • numer PESEL.
 7. Jakie sądy rozpoznają sprawy karne?
  Sprawy karne zostają rozpoznane przez wydziały karne sądów powszechnych lub przez sądy wojskowe w przypadku spraw związanych z przestępstwami oraz przestępstwami skarbowymi, których sprawcami są pracownicy wojska bądź żołnierze odbywający czynną służbę wojskową.
Close Menu

Skontaktuj się z nami