Kancelaria Adwokacka – adw. Rafała Zielińskiego , specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego , karnego – skarbowego, karnego – gospodarczego. Reprezentacja klienta obejmuje wszystkie etapy postępowania karnego tj., postępowania przygotowawczego ( dochodzenie lub śledztwo ) postępowanie przed sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Wieloletnie doświadczenie zdobyte przez adw. Rafała Zielińskiego podczas pracy na stanowisku prokuratora w jednostkach prokuratur rejonowych w Warszawie a następnie w trakcie indywidualnej praktyki adwokackiej gwarantuje klientowi rzeczową i solidną pomoc prawną.

Procedura postępowania

W przypadku spraw karnych, procedura postępowania pod wieloma względami różni się od innych. Dotyczy to także podziału na etapy, gdyż tutaj prowadzone jest najpierw postępowanie przygotowawcze, następnie sądowe, a w końcu wykonawcze. Szczególną ostrożnością i elokwencją należy wykazać się w początkowej fazie, ponieważ od tego zależy dalszy przebieg sprawy. W tym celu najlepiej zatrudnić prawdziwego profesjonalistę, który zapozna swojego klienta z przysługującymi mu prawami i obowiązkami. Adwokat Zieliński od dawna prowadzi sprawy karne w Warszawie, dzięki czemu zgromadził już imponujące doświadczenie, pomagające mu osiągać liczne sukcesy w swojej pracy.

Zapewnia on swoim klientom nie tylko merytoryczne wsparcie, ale także reprezentuje ich na wszystkich etapach postępowania, co obejmuje także czynności procesowe oraz przygotowywanie i zgłaszanie wniosków dowodowych. Adwokat Zieliński współpracuje zarówno z osobami pokrzywdzonymi, jak i podejrzanymi, oskarżonymi lub nawet już skazanymi. Zawsze zachowuje pełen profesjonalizm i dba o interesy swojego klienta.

Zakres świadczonych usług

W przypadku podejrzanego, adwokat bierze udział w:

 • postępowaniu przygotowawczym, w roli obrońcy,
 • uzgodnieniach z osobą prowadzącą postępowanie przygotowawcze odnośnie wniosku o skazanie bez rozprawy w sądzie,
 • czynnościach procesowych, jest obecny podczas przesłuchań i eksperymentów.

W przypadku pokrzywdzonego, adwokat uczestniczy w:

 • postępowaniu przygotowawczym, w roli pełnomocnika,
 • czynnościach procesowych (przede wszystkim w eksperymentach i przesłuchaniach).

Ponadto, sporządza:

 • zażalenia na zatrzymanie, zastosowanie środka zapobiegawczego lub jego zmianę (dotyczy to także aresztowania),
 • wnioski o podjęcie mediacji w danej sprawie i udział w tej procedurze, a także o umorzenie (warunkowe lub nie) postępowania sądowego.

Poza tym, opracowuje:

 • zawiadomienia o przestępstwie,
 • zażalenia na postanowienia związane z umorzeniem lub odmową wszczęcia procesu oraz związane ze środkiem zapobiegawczym, takim jak np. tymczasowy areszt,
 • wnioski o udział w postępowaniu, naprawę zaistniałej szkody, o poddanie sprawy mediacjom i udział w nich,
 • powództwo adhezyjne (cywilne w sprawie karnej),
 • prywatny lub subsydiarny akt oskarżenia.

Postępowanie sądowe

Broniąc oskarżonego, adwokat bierze udział w postępowaniu sądowym oraz sporządza:

 • wnioski o dobrowolne poddanie się karze, zwrócenie sprawy prokuratorowi, umorzenie postępowania,
 • sprzeciw od wyroku nakazowego lub zaocznego,
 • środki odwoławcze, takie jak zażalenia, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania, apelacje.

Niosąc pomoc pokrzywdzonemu, adwokat uczestniczy w postępowaniu sądowym i przygotowuje:

 • kasacje,
 • zażalenia,
 • apelacje,
 • wnioski o wznowienie sprawy.

Typy prowadzonych spraw

Adwokat Zieliński zajmuje się sprawami karnymi w Warszawie, związanymi z:

 • przestępstwami (np. pobicie, morderstwo, szantaż, kradzież, fałszowanie dokumentów, łapownictwo),
 • przestępstwami gospodarczymi (np. przekupstwo sportowe oraz menadżerskie, upozorowane bankructwo, oszustwa),
 • wykroczeniami (m.in. kolizje na drogach, kradzieże i zniszczenia poniżej 400zł).

W postępowaniu karnym wykonawczym, adwokat sporządza wnioski o:

 • odroczenie kary pozbawienia wolności,
 • zatarcie skazania,
 • przerwę w pobycie w zakładzie karnym,
 • warunkowe wcześniejsze zwolnienie,
 • pozwolenie na zmianę formy odbywania kary na system dozoru elektronicznego,
 • rozłożenie grzywny na raty lub też całkowite jej umorzenie.
Close Menu

Skontaktuj się z nami